Politika zasebnosti

   POLITIKA ZASEBNOSTI 

 

Ta politika zasebnosti začne veljati na dan, ko je objavljena na https://bloombergadria.com/ in je bila nazadnje posodobljena 08.05.2023. 

 

HD-WIN Arena sport d.o.o., družba, ustanovljena v skladu z zakonodajo Republike Hrvaške, pod registrsko številko 75150106632, s sedežem na naslovu Radnička cesta 180, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška, pripisuje velik pomen varovanju osebnih podatkov. Partnerji družbe HD-WIN Arena sport d.o.o. so trenutno:  

 • ADRIA PROPERTIES AG, s sedežem na naslovu Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug, Švica, pod registrsko številko CH-170.3.044.943-5 

 •  Arena News Channels d.o.o. Beograd, s sedežem na naslovu Vladimira Popovića 6, nadstropje: M, pisarna: B 31-35, Novi Beograd, Srbija pod registrsko številko  21501859,  

 • Arena sport d.o.o. s sedežem na naslovu Šlandrova ulica 4b, Ljubljana, Slovenija, pod registrsko številko SI49768913 

(v nadaljevanju: »Partner« ali »Partnerji«). V primeru sprememb bomo seznam Partnerjev posodobili. 

 

Politika zasebnosti ureja način ravnanja z informacijami in osebnimi podatki, ki jih HD-WIN skupaj s Partnerji obdeluje ob obisku naše Platforme https://bloombergadria.com/ in se nanaša na osebne podatke, ki jih zbira in obdeluje HD-WIN in Partnerji (v nadaljevanju skupaj označeni kot: »Skupni upravljavci« ali »mi«), ki se v smislu Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov izven področja uporabe Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov) štejejo za Skupne upravljavce. 

 

Skupni upravljavci  obdelujejo podatke Registriranih uporabnikov, Obiskovalcev, pa tudi drugih Posameznikov, kot so naročniki na novice, vse v skladu s pogoji, obveznostmi in pravicami, ki jih predpisujejo veljavni predpisi, Pogoji uporabe in opravljanja storitev (v nadaljevanju: Pogoji uporabe ali Splošni pogoji) in Politika o piškotkih. 

 

Obdelava osebnih podatkov, obdelanih po obisku Platforme, vedno temelji na predpisani pravni podlagi, vse v skladu z veljavnimi predpisi. V vsakem posameznem primeru, ko dodatno obdelujemo vaše osebne podatke, vas bomo obvestili tako o pravni podlagi, na kateri obdelujemo podatke , kot o vaših pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov. 

 

Ker verjamemo v popolno preglednost in je varstvo vaše zasebnosti in osebnih podatkov za nas izjemno pomembno, je ta Politika zasebnosti napisana na način, da vse informacije zagotavlja na preprost in razumljiv način. 

 

Prosimo, preberite to Politiko zasebnosti, da jo v celoti razumete in da veste, s čim se strinjate, ko sprejmete Pogoje uporabe ali podate svoje soglasje. 

  

Vsi izrazi z veliko začetnico, ki niso opredeljeni v tem pravilniku o zasebnosti, imajo enak pomen kot izrazi, opredeljeni v razdelku termini definirani v razdelku Definicije v naših Pogojih uporabe. 

 

Politiko zasebnosti lahko prenesete v PDF obliki s klikom na to povezavo. 

1. Definicije 

 

 
 
 
 
 
 

Shape

Description automatically generated with low confidence 

 
 
 
 

"Posameznik" ali "Vi" se nanaša na vse fizične osebe, katerih identiteto je mogoče ugotoviti neposredno ali posredno, zlasti na podlagi ene ali več značilnosti (npr. spol, starost, elektronski naslov). V okviru te politike zasebnosti se za Posameznike štejejo Obiskovalci Platforme, registrirani uporabniki, naročniki na novice, udeleženci nagradnih iger,  in posamezniki, od katerih podatke zbiramo za namene priprave novinarskega prispevka. 

 
 
 
 

Shape

Description automatically generated with low confidence 

 
 

»Nadzorni organ« se nanaša na institucijo ali javni organ ali drug organ, ki v skladu z veljavnimi predpisi nadzira uporabo Uredbe, zlasti uporabo predpisov o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti. V Republiki Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 230 97 30, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si. Več o tem na https://www.ip-rs.si/  

 
 
 
 

System free icon 

 
 

»Obdelovalec« je vsaka fizična ali pravna oseba, javni organ, podjetje, organizacija, podjetje. Obdelovalci obdelujejo osebne podatke v imenu upravljavca, obdelava, ki jo izvajajo obdelovalci, pa je urejena s pogodbo, ki jo upravljavec sklene z obdelovalcem ali z drugim pravnim aktom. 

 
 
 
 

Shape

Description automatically generated with low confidence 

 
 

»Podatki« ali »osebni podatki« se nanašajo na vse podatke fizičnih oseb, torej tiste, ki se nanašajo na posameznika, katerega identiteta je ugotovljena ali se lahko ugotovi. Osebni podatki so na primer ime in priimek, naslov fizične osebe, elektronski naslov, identifikacijska številka državljana, podatki o plačah, bančni računi, podatki o lokaciji, , številka potnega lista, osebna številka osebne izkaznice, itd. Kot osebni podatki se ne štejejo  uradni podatki ali tisti podatki, ki se nanašajo na pravne osebe. Tako se na primer osebna identifikacijska številka pravne osebe, ime pravne osebe, poštni naslov pravne osebe, splošna e-pošta pravne osebe, finančni podatki pravne osebe, ne bodo šteli za osebne podatke. 

 
 
 
 

Shape

Description automatically generated with low confidence 

 
 

»Predpis/i« se nanaša na 1) Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. Aprila 2016. o zaščiti posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostem gibanju takšnih podatkov  

in razveljavitvi Direktive 95/46/ES (»GDPR«) in/ali 2) Zakon o informacijskem pooblaščencu, Uradni list RS, št. 113/2005, 51/2007-ZUstS-A, 14/2010 Odl.US: U-I-303 / 08-9 in / ali Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 163/22 in vse ostale relevantne predpise, veljavne v Republiki Sloveniji.  

 
 
 
 

Personal data 

 
 

»Upravljavec« je fizična ali pravna oseba, javni organ, podjetje, organizacija, podjetje, ki obdeluje podatke Posameznikov. Upravljavec  med drugim določa načine, namene in roke obdelave. 

 
 
 
 

Shape

Description automatically generated with low confidence 

 
 

"Privolitev" ali "Soglasje" se nanaša na vaše nedvoumno soglasje za obdelavo podatkov. V zvezi z uporabo storitev informacijske družbe, lahko veljavno soglasje samostojno poda fizična oseba, starejša od 16 let. Otroci, mlajši od 16 let, lahko uporabljajo določene spletne storitve, za katere je treba posredovati osebne podatke le s soglasjem staršev ali zakonitih skrbnikov. Privolitev nosilca starševske odgovornosti ni potrebna »v okviru preventivnih ali svetovalnih storitev, ki se nudijo neposredno otroku«. Privolitev je le ena od pravnih podlag za obdelavo podatkov, zato se podatki lahko obdelujejo tudi na drugih pravnih osnovah. 

 

 

 1. Vloga DPO v obdelavi Vaših podatkov 

 

 

HD-WIN je imenovala pooblaščenca za varstvo podatkov (Data Protection Officer) (»DPO«). Na DPO se lahko obrnete glede kakršnih koli vprašanj v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, kot tudi v primeru nejasnosti glede vaših pravic. 

 

 
 
 
 
 
 

Pooblaščena oseba za varstvo vaših podatkov: 

                                                         

 
 
 
 

Ime: Sanja Krasnec 

Email: dpo.arenasport@hraste-partneri.hr Telefonska številka: +385 14828060 

Naslov: Ribnjak 40, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška   

 

 

V primeru, da se na Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov obračate pisno ali po pošti, navedite, da je dopis (pismo) za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, pri čemer navedite ˝n/r Pooblaščeni osebi za varstvo podatkov˝. 

 1. Katere podatke zbiramo, za kakšen namen in na podlagi katerih predpisov? 

 

Skupni upravljavci zbirajo osebne podatke na način, določen v tem razdelku. HD-WIN in Partnerji imajo sklenjen Sporazum med Skupnimi upravljavci, ki ureja njihove obveznosti in odgovornosti glede skladnosti z veljavnimi predpisi. Navedena pogodba o skupnem upravljanju in ​​souporabi podatkov posebej ureja obveznosti glede souporabe podatkov, vzdrževanja tehničnih, varnostnih in organizacijskih ukrepov, uveljavljanja pravic Posameznika, na katerega se podatki nanašajo, in izpolnjevanja njegovih obveznosti, da temu Posamezniku posreduje informacije. 

 

Podatke o vas lahko zbiramo in prejemamo na različne načine: 

 

 1. Podatki, ki nam jih posredujete z uporabo storitve (na primer pri ustvarjanju računa na Platformi); 

 1. Podatki, ki jih želite deliti z nami, ko nas kontaktirate prek deskslo@bloombergadria.com ali contact@bloomberadria.com; 

 1. podatke, ki jih zbiramo s piškotki v skladu z našo Politiko piškotkov; 

(iv) Podatki, ki nam jih pustite, če želite prejemati novice o naših ponudbah, novih storitvah, dogodkih, ki jih organiziramo. 

 

Obdelava vaših podatkov je omejena na tisto, kar je potrebno za namene, za katere se podatki zbirajo. 

 

Podatke, ki jih zbiramo kot Skupni upravljavci, si lahko ogledate spodaj v tabeli. V spodnji tabeli smo za vas navedli namene obdelave ter pravno podlago za obdelavo podatkov in obdobja hrambe teh podatkov ter s kom se posamezni podatki delijo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

PODATKI, KI JIH ZBIRAMO 

A close up of a logo

Description automatically generated 

 
 
 
 

NAMEN 

A close up of a logo

Description automatically generated 

 
 
 
 

PRAVNA PODLAGA 

A close up of a logo

Description automatically generated 

 
 
 
 

ROK HRAMBE 

A close up of a logo

Description automatically generated 

 
 
 
 

 

 

KDO DOSTOPA DO OSEBNIH PODATKOV 

 
 
 
 

Podatek, o tem, katera regija vas zanima 

 

Funkcionalnosti spletne strani, ki izvaja obdelavo: celotno spletno mesto 

 

 
 

Dostop do določenega dela Platforme z vsebino, ki Vas zanima. 

 
 

Obdelava je potrebna da bi Skupni upravljavci izpolnili obveznosti iz Pogodbe in zagotovili dostop do ustreznega dela platforme. Obdelava je potrebna tudi za izpolnjevanje zahtev Posameznika. 

 
 

Med Vašim obiskom Platforme 

 
 
 • Cubes doo Beograd, Srbija, ponudnik storitve spletnega razvoja in gostovanja 

 • BMM Consulting d.o.o. Hrvaška, News CRM platforma 

 • Zoho Corporation, Indija, News CRM platforma 

 • BMM Consulting d.o.o. Hrvaška, News CRM platforma 

 • Red View Media d.o.o. Hrvaška, storitev digitalnega marketinga 

 • zaposleni pri Upravljavcu podatkov in Partnerjih 

 
 
 
 

Podatki, potrebni za registracijo na platformi in posodobitve računa 

 

E-poštni naslov in geslo, vaša regija, iz katere dostopate do vsebine. 

 

Funkcionalnosti spletne strani, ki izvaja obdelavo: stran za registracijo 

 
 

Ustvarjanje uporabniškega računa na platformi s strani obiskovalca v skladu s Pogoji uporabe. 

 
 

Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe v skladu z razdelkom 8 Pogojev uporabe. (Prijava in naročnina). 

 

Brez navedbe e-poštnega naslova in nastavitve gesla obiskovalec ne more ustvariti uporabniškega računa. 

 

Za sklenitev pogodbe so potrebni podatki o regiji, da vam lahko platformo prikazujemo v vašem jeziku in z za vas relevantnimi novicami. 

 
 

Podatke hranimo, dokler vaš uporabniški račun ni izbrisan. 

 

Če deaktivirate svoj uporabniški račun, podatke hranimo še največ 30 dni po deaktivaciji uporabniškega računa (za primer, da bi se odločili svoj račun v vmesnem času ponovno aktivirati), nato pa vse podatke izbrišemo. 

 
 
 • Cubes doo Beograd, Srbija, ponudnik storitve spletnega razvoja in gostovanja 

 • BMM Consulting d.o.o. Hrvaška, News CRM platforma

 • Zoho Corporation, Indija, News CRM 

 • zaposleni pri Upravljavcu podatkov in Partnerjih 

 
 
 
 

Finančni podatki 

 

Ime in priimek fizične osebe, ki izvaja plačilo, naslov, številka računa in drugi podatki o plačilnih karticah, podatki o neizvršenih plačilih (če obstajajo. Fizična oseba, ki izvede plačilo, ni nujno, da je Registrirani uporabnik in je možno da se zgoraj navedeni podatki zbirajo o tretji osebi, ki opravi plačilo v imenu Registriranega uporabnika. 

 

Funkcionalnosti spletne strani, ki izvaja obdelavo: plačljivi del spletne strani 

 

 
 

Podatke zbiramo ob prijavi na določen model naročnine v skladu s Pogoji uporabe in jih dodatno uporabljamo pri avtomatskem podaljšanju naročnine (če je to primerno). Če plačilo, skladno s Pogoji uporabe in izbranim naročniškim modelom, ni izvedeno, zbiramo podatke o zgoraj navedenem, z namenom, da stopimo v stik z Uporabnikom in zagotovimo druge načine plačila. 

 
 

Obdelava je potrebna, da Registrirani uporabnik izpolni svoje obveznosti iz Pogodbe v zvezi z izbranim Naročniškim modelom. 

 
 

Podatki se hranijo v času trajanja Pogodbe. Upoštevajte, da bo v določenih primerih, ki jih predpisujejo posebni predpisi, potrebno daljše shranjevanje podatkov. Podatke o računu bomo na primer hranili 12 let, kar je potrebno za izpolnjevanje vseh naših obveznosti (kot hrvaška družba smo zavezani račune hraniti skladno s hrvaško zakonodajo, ki predpisuje obvezno hrambo računov 12 let). 

 
 
 • Stripe Payments Europe, Ltd. Irska, obdelava vplačil  

 • Deloitte d.o.o. Hrvaška, računovodske storitve 

 • BMM Consulting d.o.o. Hrvaška, News CRM platforma 

 • Zoho Corporation, Indija, News CRM platforma

 • zaposleni pri Upravljavcu podatkov in Partnerjih 

 
 
 
 

Dodatni podatki 
 
oziroma podatki, ki ste se jih odločili deliti z nami. 

 

Funkcionalnosti spletne strani, ki izvaja obdelavo: Kontaktna stran 

 
 

Če nam pošljete povpraševanje na deskslo@bloombergadria.com ali contact@bloomberadria.com ali kako drugače zahtevate podporo, bomo zbirali podatke, ki jih delite z nami, ko nas kontaktirate. 

 
 

Obdelava podatkov je v tem primeru nujna za zagotavljanje Storitve v celoti ali delno (pogodbena podlaga) ali pa obdelava temelji na vaši privolitvi (odvisno od posameznega primera in posredovanih podatkov). 

 
 

Če obdelava temelji na vaši privolitvi, hranimo podatke do preklica vaše privolitve ali za obdobje enega leta, odvisno od tega, kateri datum nastopi prej. V primeru, da moramo podatke hraniti za uvedbo sodnega postopka ali če to od nas zahtevajo pristojni državni organi, podatkov ne bomo izbrisali in bo izbris ustavljen, roki hrambe pa bodo drugačni od zgoraj navedenih. 

 
 
 • zaposleni pri Upravljavcu podatkov in Partnerjih 

 
 
 
 

Podatki, potrebni za identifikacijo pri uveljavljanju pravic Posameznikov, katerih podatki se obdelujejo 

 

Funkcionalnosti spletne strani, ki izvaja obdelavo: ni relevantno 

 

 

 
 

Omogočanje Posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, uveljavljanja njihovih pravic v skladu s predpisi, kot je opredeljeno v razdelku Vaše pravice. 

 
 

Obdelava je potrebna za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za Skupne upravljavce. 

 
 

V skladu z zakonskimi roki najmanj 5 let od reševanja zahteve. 

 
 
 • zaposleni pri Upravljavcu podatkov in Partnerjih 

 • Strokovni svetovalci (odvetniki) 

 
 
 
 

E-poštni naslov za namen pošiljanja in prejemanja novic (newsletter) 

 

Če se odločite, da se naročite na naše novice, bomo uporabili vaš predloženi e-poštni naslov. 

 

Funkcionalnosti spletne strani, ki izvaja obdelavo: stran za prijavo na novice 

 
 

Pošiljanje novicnam omogoča, da vas obveščamo o novih funkcionalnostih storitve, novih informacijah, dogodkih, ki jih organiziramo, ter drugih pomembnih novicah. 

 
 

Obdelava temelji na vašem soglasju. Imate pravico, da kadar koli prekličete privolitev, brez poseganja v zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred takšnim umikom. Lahko se odjavite od prejemanja naših novic. 

Če se želite odjaviti, preprosto sledite navodilom na koncu vsakega prejetega sporočila, ki ga prejmete. 

V primeru, da ste naš Registrirani uporabnik, vam lahko pošljemo novice na podlagi legitimnega interesa. V slednjem primeru lahko vedno ugovarjate obdelavi na koncu vsakega sporočila. 

 

 
 

V ta namen lahko uporabimo vaš e-poštni naslov, dokler ne prekličete svojega soglasja ali dokler ne ugovarjate obdelavi. 

 
 
 •  Sendinblue, Francija, Email storitve, ki temeljijo na oblačni tehnologiji

 • Red View Media d.o.o. Hrvaška, storitev digitalnega marketinga 

 • zaposleni pri Upravljavcu podatkov in Partnerjih  

 

 
 
 
 

E-poštni naslov za dogodke Bloomberg Adria 

 

Če ste registriran uporabnik, ki želite prejemati obvestila o konferencah in dogodkih Bloomberg Adria, ki jih organiziramo, bomo v ta namen uporabili vaš e-poštni naslov. 

 

Funkcionalnosti spletne strani, ki izvaja obdelavo: stran za prijavo na novice 

 
 

V okviru storitve organiziramo konference in dogodke za Registrirane uporabnike v skladu s Pogoji uporabe aplikacije Bloomberg Events. Če želite, da vam pošiljamo obvestila in najave konferenc in dogodkov Bloomberg Adria, bomo vaše podatke uporabili za navedeni namen. 

 
 

Obdelava temelji na vašem soglasju. Imate pravico, da kadar koli prekličete privolitev, brez poseganja v zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred takšnim umikom. Od prejemanja teh informacij se lahko odjavite tako, da pošljete e-pošto na events@bloombergadria.com. 

Obdelava v primeru pravnih oseb, uglednih javnih osebnosti in/ali vplivnežev in/ali v primeru, da ste že naš naš, lahko temelji tudi na legitimnem interesu. 

 
 

V ta namen lahko uporabimo vaš e-poštni naslov, dokler ne prekličete svojega soglasja ali dokler ne ugovarjate obdelavi. 

 
 
 •  Sendinblue, Francija, Email storitve, ki temeljijo na oblačni tehnologiji

 • Red View Media d.o.o. Hrvaška, storitev digitalnega marketinga 

 • Zaposleni pri Upravljavcu podatkov in Partnerjih 

 
 
 
 

Podatki, ki jih zbiramo, ko se prijavite za sodelovanje na dogodku ali konferenci Bloomberg Adria, ki jo organiziramo v skladu s Pravilnikom o zasebnosti aplikacije Bloomberg Events 

 

Funkcionalnosti spletne strani, ki izvaja obdelavo: Spletna stran Bloomberg Adria Events 

 

 

 

 
 

V okviru storitve organiziramo konference in dogodke za Registrirane uporabnike v skladu s Pogoji uporabe aplikacije Bloomberg Events. 

 
 

Obdelava teh podatkov je potrebna za opravljanje storitev (izvrševanje Pogodbe).  

 
 

Podatke hranimo v skladu s pogoji, opredeljenimi v Pravilniku o zasebnosti aplikacije Bloomberg Events. 

 
 
 • zaposleni pri Upravljavcu podatkov in Partnerjih 

 
 
 
 

Ime in priimek, naslov za dostavo tiskane izdaje Bloomberg Adria Businessweek. 

 

 

Funkcionalnosti spletne strani, ki izvaja obdelavo: stran za naročnino 

 
 

Zagotavljanje storitve uporabnikom, ki so se naročili na naročniški model, ki vključuje pošiljanje tiskane izdaje revije Bloomberg Adria Businessweek, v skladu s Pogoji uporabe. 

 
 

Obdelava teh podatkov je nujna za opravljanje Storitve (izpolnitev Pogodbe). 

 
 

Podatke v ta namen obdelujemo, dokler se ne odjavite od naročniškega razmerja, kar vključuje pošiljanje tiskane izdaje Bloomberg Adria Businessweek. Podatke lahko hranimo tudi do izteka zastaralnega roka za uveljavljanje zahtevkov iz naročniškega razmerja z vaše ali naše strani. 

 
 
 • zaposleni pri Upravljavcu podatkov in Partnerjih 

 • Red View Media d.o.o. Hrvaška, storitev digitalnega marketinga 

 
 
 
 

Ime in priimek ali psevdonim, e-poštni naslov, IP naslov, vse informacije, ki jih želite deliti z nami kot del Vašega komentarja o Vsebini, čas in datum puščanja komentarja. 

 

 

Funkcionalnosti spletne strani, ki izvaja obdelavo: del spletne strani, kjer so objavljeni članki 

 
 

Da bi bile vsebine čim bolj zanimive in posebne, smo vam v skladu s pravili, ki smo jih predpisali v Pogojih uporabe, omogočili, da svoje mnenje o številnih temah delite s komentarji na vsebino. 

 
 

Obdelava teh podatkov je nujna za opravljanje Storitve (izpolnitev Pogodbe). 

 

Obdelava je potrebna tudi za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti. 

 

Prav tako obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu, da se preprečijo kršitve obveznosti iz razdelka Vsebina obiskovalca v naših Pogojih uporabe. 

 

 
 

Določene podatke o vas (vključno z vašim IP naslovom) hranimo 30 dni po prenehanju storitve. V določenih primerih je mogoče podatke hraniti dlje, še posebej, če je bil postopek uveden pred pristojnimi organi ali so zahtevali, da se podatki o vas posredujejo v okviru preiskave ali drugega pravnega dejanja ali postopka. 

 

Besedilo komentarja ostane v arhivu novic ohranjeno toliko kot sama novica, torej skupaj z besedilom novice. 

 
 
 • Telko Grup DOOEL Prilep, Severna Makedonija, upravljanje komentarjev na Platformi 

 • Arena Sport BH d.o.o. Bosna in Hercegovina, upravljanje komentarjev na Platformi 

 • BMM Consulting d.o.o. Hrvaška, News CRM platforma 

 • Zoho Corporation, Indija, News CRM platforma

 • zaposleni pri Upravljavcu podatkov in Partnerjih 

 
 
 
 

Datum registracije na Platformi, izbrani Naročniški model, odjava iz Naročniškega modela, podatki o brskalniku, prek katerega ste dostopali do Platforme, podatki o napravi, prek katere ste dostopali do Platforme, podatki o širši lokaciji, s katere ste dostopali do Platforme, dejavnosti na Platformi. 

 

 

Funkcionalnosti spletne strani, ki izvaja obdelavo: celotno spletno mesto 

 
 

Uporabljamo Cookiebot, da posameznikom omogočimo izbiro piškotkov. Uporabljamo ga tudi za statistične analize, analizo gibanja posameznikov na Platformi, vse za zagotavljanje pričakovane storitve, pa tudi za izboljšanje naših storitev. Informacije, ki jih preko piškotkov prejmemo od ponudnika storitve Cookiebot, nam omogočajo boljše razumevanje vedenja vsakega posameznika in njegovih potreb. Za več informacij o tem, katere piškotke uporabljamo in katere informacije uporablja Cookiebot, obiščite našo Politiko piškotkov. Več informacij o praksah Cookiebot in podatkih, zbranih prek tega ponudnika, lahko dobite tukaj. Če želite onemogočiti sledenje piškotkov, obiščite našo Politiko o piškotkih. 

 
 

Soglasje za uporabo piškotkov dajete prek pojavnega okna, ki se prikaže, ko Obiskovalec prvič dostopa do Platforme. Pojavno okno vsebuje informacije o uporabi piškotkov in omogoča uporabniku, da poda privolitev v zvezi z določenimi kategorijami piškotkov. Za več informacij o uporabi piškotkov preberite našo Politiko piškotkov. Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki je bila pred umikom. Za več podrobnosti o preklicu privolitve preberite našo Politiko piškotkov. 

 
 

Kot je navedeno v Politiki piškotkov. Oglejte si seznam piškotkov, ki jih uporabljamo. Dokaz o preklicu privolitve se hrani najmanj 5 let od preklica. 

 
 
 • BMM Consulting d.o.o. Hrvaška, News CRM platforma 

 • Zoho Corporation, Indija, News CRM platforma

 • zaposleni pri Upravljavcu podatkov in Partnerjih 

 
 
 
 

Podatki, ki jih o vas zberemo za namene priprave novinarskega prispevka, kot so na primer polno ime, naziv, zaposlitev, druge informacije relevantne za predmetni prispevek 

 

Funkcionalnosti spletne strani, ki izvaja obdelavo: del spletne strani, kjer so objavljeni članki 

 

 
 

Objava prispevka na naši spletni strani 

 
 

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je 73. člen ZVOP-2, in je odvisna od posameznega primera 

 
 

Podatki bodo na spletni strani lahko objavljeni trajno, razen kolikor jih bomo dolžni skladno z veljavno zakonodajo izbrisati ali popraviti. Podatke, ki jih potrebujemo za potrebe priprave prispevka, ne bodo pa objavljeni na spletni strani, bomo izbrisali takoj, ko ne bodo več potrebni za dokazovanje resničnosti navedb v prispevku. 

 
 
 • Podatke obdelujejo naši novinarji. 

 • Cubes doo Beograd, Srbija, ponudnik storitve spletnega razvoja in gostovanja 

 

 

 

 
 
 
 

Informacije, ki jih želite deliti z nami prek družbenih omrežij (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) 

 

Funkcionalnosti spletne strani, ki izvaja obdelavo: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn profili Družbe. Za dodatne podrobnosti poglejte še točko 3) 3. člena Politike piškotkov. 

 
 

Zbiramo podatke o vaši uporabniški izkušnji, kritike in/ali predloge v zvezi s Platformo, vsebino in/ali storitvami z namenom izboljšanja naše Platforme in Storitev. 

 
 

Obdelava podatkov je bodisi potrebna za zagotavljanje storitev in njihovo izboljšanje, ali pa obdelava temelji na privolitvi. 

 
 

Če obdelava temelji na vaši privolitvi, podatke hranimo do preklica vaše privolitve. V primeru, da je treba opraviti storitve, bomo vaše podatke shranili v skladu z veljavnimi predpisi. 

 
 
 • Red View Media d.o.o. Hrvaška, storitev digitalnega marketinga 

 • zaposleni pri Upravljavcu podatkov in Partnerjih 

 

 

 

 1. Česa ne počnemo? 

 

Ne obdelujemo nobene posebne kategorije podatkov (vključno z rasnim ali etničnim poreklom, političnimi mnenji, verskimi ali filozofskimi prepričanji, članstvom v sindikatu, genetskimi ali biometričnimi podatki, zdravstvenimi podatki, podatki o spolnem življenju ali spolni usmerjenosti), in funkcionalnosti Platforme niso namenjene temu, da bi obdelovale katere koli od teh podatkov. Če pa se odločite, da nam posredujete takšne podatke, se bo štelo, da ste nam jih posredovali prostovoljno in da soglašate z njihovo obdelavo.  

 

Poudariti moramo, da nikoli ne bomo: 

 

prodali kakršnih koli vaših osebnih podatkov, 

• razkrili zgornjih informacij tretjim osebam, ki niso navedene v razdelku S kom delimo vaše podatke?, 

• Obdelovali vaših podatkov na kakršen koli način, ki ni določen v tej Politiki zasebnosti. 

 

 

 1. Varnost podatkov 

 

 

Za zagotovitev ustrezne ravni varnosti osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, izvajamo administrativne, tehnične, varnostne, organizacijske in druge ukrepe. Po oceni, ali je ukrep ustrezen in kakšna stopnja varnosti je ustrezna, upoštevamo kategorije osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, naravo dejavnosti obdelav, ki jih izvajamo, in zlasti tveganja, ki ste jim izpostavljeni z našimi dejavnostmi obdelave. Vse našteto ni edino, kar nam je pomembno, ko se odločamo, katere zaščitne ukrepe bomo sprejeli. 

 

Nekateri ukrepi, ki jih uporabljamo, vključujejo nadzor dostopa, razvrščanje informacij (in ravnanje), zaščito celovitosti in zaupnosti, varnostno kopiranje podatkov, požarne zidove, šifriranje podatkov in druge ustrezne ukrepe. Naša varnostna ekipa se redno udeležuje dodatnih izobraževanj in svoje znanje izpopolnjuje na druge načine. Vsi naši zaposleni oziroma zaposleni pri naših pogodbenih partnerjih se nenehno udeležujejo izobraževanj, da bi razumeli svoje obveznosti, pa tudi pomen zaupnosti in varovanja vaših osebnih podatkov. 

 

Nenazadnje imamo s pogodbenimi partnerji sklenjene ustrezne Pogodbe o obdelavi in ​​izmenjavi podatkov ter nenehno delamo na reviziji oziroma preverjanju njihove skladnosti z veljavnimi predpisi. Med inšpekcijskim pregledom se preverjajo tudi varnostni standardi, da so podatki posameznikov vedno varni. 

 

Varnost osebnih podatkov poteka skladno z določili internih aktov upravljavcev, ki so dostopni 

s povpraševanjem na elektronski naslov dpo.arenasport@hraste-partneri.hr. 

 

 1. S kom delimo Vaše podatke?  

 

 

Kot je navedeno v 5. delu Varnost podatkov, uporabljamo storitve zunanjih ponudnikov storitev ali Pogodbenih obdelovalcev. Pri sklenitvi Pogodbe o obdelavi in ​​izmenjavi podatkov preverjamo njihove podatke, skladnost, pa tudi, katere podatke si delimo med nami in našimi Partnerji med izvajanjem tega Pogodbenega razmerja. Vzpostavili smo stroge postopke skrbnega pregleda pogodbenih obdelovalcev. 

 

Vsi podatki, za katere ugotovimo, da so bili obdelani ali obdelani zunaj sistema Skupnih upravljavcev, bodo zabeleženi in o takšni obdelavi Vam bomo posredovali informacije. Za evidenco dejavnosti obdelave lahko vedno zaprosite našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.   

 

 

 1. Mednarodni prenos Podatkov  

 

Ker Skupni upravljavci  sodelujejo z drugimi podjetji in organizacijami, to pomeni, da včasih delimo vaše osebne podatke, vendar z uporabo varnih sistemov IT. Ko to počnemo, se podatki prenesejo na strežnike, ki se nahajajo v EU ali v državi, ki zagotavlja ustrezno raven zaščite, vse v skladu z zakonodajo EU. 

 

V nekaterih primerih lahko naši pogodbeni partnerji, ki zagotavljajo storitve v imenu ali za Skupne upravljavce, vaše podatke obdelujejo zunaj Evropske unije. Vendar pa jih Pogodbe, ki jih sklenemo s takšnimi subjekti, obvezujejo, da bodo vaše podatke obravnavali z uporabo posebnih varnostnih ukrepov v skladu z veljavnimi predpisi v državah članicah Evropske unije.  Posebno pozornost posvečamo situacijam, ko gre ali bi lahko šlo za iznos podatkov v ZDA. Če ima naš pogodbeni partner sedež v ZDA, bomo pregledali obstoječe Pogodbe, če jih pogodbeni partner že ni pregledal ter preverili varnostne standarde, ki jih zagotavlja naš partner, da zagotovimo zaščito vseh naših posameznikov z najnovejšimi odobrenimi standardi, ki jih predlagajo pristojne institucije. V kolikor bomo ugotovili, da ni mogoče zagotoviti zadostne varnosti vaših podatkov, podatkov ne bomo iznašali. 

 

Nameni, za katere podatke delimo z našimi zaupanja vrednimi partnerji, so na primer potrebe trženja, vzdrževanja Platforme, oglaševanja, obdelave plačil, dostave (dostave) in drugih storitev znotraj in zunaj upravljavcev skupne obdelave. Ti ponudniki storitev so v skladu z ustreznimi pogodbami zavezani, da bodo podatke, ki so jim zaupani, uporabljali le v skladu z našimi smernicami in izključno za namen, ki smo ga strogo določili. Prav tako jih zavezujemo, da bodo vaše podatke ustrezno zaščitili in jih obravnavali kot poslovno skrivnost. 

 

Če želite več informacij o teh zaščitnih ukrepih, nas lahko kontaktirate na  dpo.arenasport@hraste-partneri.hr. 

 

 

 1. Vaše pravice 

 

 

Glede na to, da je transparentnost eno od naših osnovnih načel, na tem mestu predstavljamo  določene pravice, ki jih imajo vsi posamezniki, v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki se o njih obdelujejo. Anketiranci lahko uveljavljajo vse svoje pravice tako, da se obrnejo na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na dpo.arenasport@hraste-partneri.hr . 

 

Seveda, če menite, da so nekatere vaše pravice kršene, se lahko vedno obrnete na nadzorni organ. Več o pravicah si preberite spodaj. 

 

Log in free icon 

Pravica dostopa 

  

 

Imate pravico, da nas kontaktirate in nas vprašate, katere podatke imamo o vas. Tako nas lahko vprašate, katere vaše osebne podatke uporabljamo, in lahko tudi zahtevate dostop do teh osebnih podatkov. Imate pravico izvedeti namen obdelave, katere kategorije vaših osebnih podatkov hranimo, organe ali kategorije organov, s katerimi delimo vaše osebne podatke, rok hrambe, kot tudi vir podatkov v primeru ko se podatki zbirajo posredno. 

 

Svojo zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov dpo.arenasport@hraste-partneri.hr. 

 

Zahtevane podatke vam bomo posredovali najkasneje v 30 dneh od dneva prejema zahteve. Kadar je iskanje ali pridobivanje informacij posebej zapleteno ali upravičeno traja več kot 30 dni, se lahko ta rok podaljša za nadaljnjih 60 dni. Vendar to velja le v izjemnih okoliščinah in vas bomo pred iztekom roka 30 dni obveščali o morebitnih zamudah ali razlogih za zamude med postopkom. 

 

Ta pravica je omejena. Če se z vašo zahtevo ne strinjamo, vas bomo v 30 dneh obvestili o razlogih za zavrnitev zahteve ter o pravici do vložitve pritožbe na Nadzorni organ (rok za vložitev pritožbe je 15 dni od prejema naše odločitve). 

 

 

 

 

Choice 

Pravica do popravkov in dopolnitev 

 

 

Če menite, da so podatki, ki smo jih zbrali o vas, napačni, imate pravico zahtevati njihov popravek. 

 

Od trenutka, ko nas obvestite o netočnih in/ali nepopolnih podatkih, bomo napako odpravili v 30 dneh in vas kot prosilca ali vlagatelja obvestili o popravkih. Svojo zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov dpo.arenasport@hraste-partneri.hr. 

 

 

Restricted area free icon 

Pravica do omejitve obdelave 

 

 

V določenih situacijah imate možnost omejiti dostop do svojih podatkov, nam in/ali tretjim osebam, v določenih procesih ali v celoti. Ta možnost vam je na voljo v primeru, da oporekate točnosti podatkov, in sicer v obdobju, v katerem preverjamo točnost, v primeru, da menite, da podatkov ne potrebujemo več za določen namen obdelave, ali v primeru, da ste vložili pritožbo pri Nadzornemu organu. 

 

 

Report 

Pravica do ugovora 

 

 

Ko nekatere vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa, imate pravico kadar koli ugovarjati v zvezi z načinom, na katerega upravljamo vaše podatke, ali v zvezi z načinom obdelave vaših podatkov. Poleg tega lahko kadar koli ugovarjate obdelavi vaših podatkov v primeru neposrednega trženja, zlasti v primeru, ko obdelava vključuje profiliranje (v obsegu, ki je povezan z omenjenim neposrednim trženjem). 

 

Transfer free icon 

 

Pravica do umika privolitve 

 

 

Če je pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov privolitev, lahko privolitev kadar koli prekličete. Svojo privolitev lahko prekličete tako, da pošljete e-pošto na dpo.arenasport@hraste-partneri.hr., oziroma, kadar gre za prijavo na novice tudi s klikom na gumb za odjavo v vsakem prejetem sporočilu. V zvezi s privolitvijo, ki jo podate prek pojavnega okna, jo lahko prekličete tako, da v pojavnem oknu ponovno prilagodite nastavitve piškotkov, za katere smo zahtevali vaše soglasje. 

 

Upoštevajte, da preklic privolitve ne bo vplival na zakonitost obdelave podatkov na podlagi privolitve, podane pred njenim umikom. 

 

A close up of a logo

Description automatically generated 

Pravica do prenosljivosti podatkov 

 

 

Če ste nam predhodno posredovali osebne podatke, imate pravico, da te podatke prejmete nazaj v strukturirani, splošno uporabljeni in elektronsko berljivi obliki ter imate pravico, da svoje podatke prenesete drugemu upravljavcu brez vmešavanja upravljavca osebnih podatkov, kateremu so bili podatki posredovani, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

 

• obdelava poteka samodejno, 

• obdelava temelji na vašem soglasju ali na podlagi Pogodbe z Vami. 

 

A close up of a logo

Description automatically generated 

Pravica do izbrisa (Pravica do pozabe) 

 

 

Imate pravico ustaviti obdelavo ali zahtevati izbris vaših osebnih podatkov. Upoštevajte, da če potrebujemo vaše osebne podatke za izpolnitev pogodbene obveznosti do vas, Skupni upravljavci ne bodo več mogli izvajati takšnih pogodbenih obveznosti. Tudi če so vaši osebni podatki potrebni za izpolnitev določenih zakonskih obveznosti (npr. davčnih obveznosti), vaše zahteve morda ne bo mogoče izpolniti. Najpogostejši primeri, v katerih lahko Posamezniki zahtevajo izbris podatkov, so: 

• osebni podatki niso več potrebni za dosego namena, za katerega so bili zbrani; 

• kot posameznik ste preklicali privolitev, na podlagi katere je bila obdelava opravljena; 

• nasprotujete obdelavi in ​​ni drugega močnejšega, pravnega interesa za obdelavo osebnih podatkov; 

• osebni podatki so bili obdelani nezakonito; oziroma 

• obdelava je potrebna za izbris podatkov v skladu z zakonom ali veljavnimi predpisi. 

 

Vendar pa moramo poudariti, da pravice ne boste mogli uveljavljati v primerih, ko je na primer obdelava obvezna: 

 

• zaradi izpolnjevanja pravne obveznosti; oz

• v primeru vložitve, uresničevanja ali zagovora pravnega zahtevka. 

 

Svojo zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov dpo.arenasport@hraste-partneri.hr. 

 

 

 1. Spremembe Politike zasebnosti 

 

 

Glede na obveznosti, ki jih imamo in ki izhajajo iz veljavnih predpisov in/ali zaradi sprememb v naših poslovnih procesih, lahko kadarkoli revidiramo in posodobimo to Politiko zasebnosti. 

 

Trenutna različica politike zasebnosti bo vedno objavljena na platformi 

 

Posodobljena pravila bodo veljala od trenutka objave na Platformi. 

 

Če pride do bistvenih sprememb, ki bistveno vplivajo na obdelavo osebnih podatkov, bomo informacije nemudoma objavili na Platformi, vse posameznike, ki so registrirani uporabniki ali prijavljeni na prejemanje novic oziroma imajo Skupni upravljavci iz drugega razloga na voljo njihov kontaktni elektronski naslov, pa bodo o takih spremembah obvestili tudi po elektronski pošti.