Politika zasebnosti

 

   POLITIKA ZASEBNOSTI 

 

 

Ta politika zasebnosti začne veljati na dan, ko je objavljen na https://bloombergadria.com/ in je bil nazadnje posodobljen 1.7.2022.

 

Arena sport, televizijska dejavnost d.o.o., Ljubljana, Šlandrova ulica 4B, 1231 Ljubljana-Črnuče, matična številka: 8192405000, davčna številka: SI 49768913 (v nadaljevanju ˝ARENA SPORT˝) pripisuje velik pomen varovanju osebnih podatkov.  

 

Politika zasebnosti ureja način ravnanja z informacijami in osebnimi podatki, ki jih ARENA SPORT skupaj s Partnerji (kot je opredeljeno v Splošni pogoji, v nadaljevanju: Splošni pogoji) obdeluje ob obisku naše Platforme https://bloombergadria.com/ in se nanaša na osebne podatke, ki jih zbira in obdeluje ARENA SPORT in Partnerji (v nadaljevanju skupaj označeni kot: »Skupni upravljavci obdelave« ali »mi«), ki v smislu Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prosti pretok takih podatkov izven področja uporabe Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov) se štejejo za Skupni upravljavci obdelave. 

 

Skupni upravljavci obdelave obdelujejo podatke Registriranih uporabnikov, Obiskovalcev, pa tudi drugih Anketirancev, kot so naročniki na novice, vse v skladu s pogoji, obveznostmi in pravicami, ki jih predpisujejo veljavni predpisi, Pogoji uporabe in opravljanja storitev (v nadaljevanju: Pogoji uporabe ili Splošni pogoji) in Politikah o piškotkih. 

 

Obdelava osebnih podatkov, obdelanih po obisku Platforme, vedno temelji na predpisani pravni podlagi, vse v skladu z veljavnimi predpisi. V vsakem posameznem primeru, ko dodatno obdelujemo vaše osebne podatke, vas bomo obvestili tako o pravni podlagi, na kateri obdelujemo podatke v tem primeru, kot o vaših pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov. 

 

Ker verjamemo v popolno preglednost in je varstvo vaše zasebnosti in osebnih podatkov za nas izjemno pomembno, je ta Politika zasebnosti napisana na način, da vse informacije zagotavlja na preprost in razumljiv način. 

 

Prosimo, preberite to Politiko zasebnosti, da jo v celoti razumete in da veste, s čim se strinjate, ko sprejmete Pogoje uporabe. 

  

Vsi izrazi z veliko začetnico, ki niso opredeljeni v tem pravilniku o zasebnosti, imajo enak pomen kot izrazi, opredeljeni v razdelku termini definirani v razdelku Definicije v naših Pogojih uporabe. 

 

Politiko zasebnosti lahko prenesete v PDF obliki s klikom na to povezavo. 

Page Break1. Definicije 

1. Definicije 

 

 
 
 
 
 
 

Shape

Description automatically generated with low confidence 

 
 
 
 

"Anketiranec" ali "Vi" se nanaša na vse fizične osebe, katerih identiteto je mogoče ugotoviti neposredno ali posredno, zlasti na podlagi ene ali več značilnosti (npr. spol, starost, elektronski naslov). V okviru te politike zasebnosti se za anketirance štejejo Obiskovalci Platforme, registrirani uporabniki, naročniki na novice, udeleženci nagradnih iger, zaposleni in pod. 

 
 
 
 

Shape

Description automatically generated with low confidence 

 
 

»Nadzorni organ« se nanaša na institucijo ali javni organ ali drug organ, ki v skladu z veljavnimi predpisi nadzira uporabo Uredbe, zlasti uporabo predpisov o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 230 97 30, e-naslov:gp.ip@ip-rs.si. Več o tem na https://www.ip-rs.si/  

 
 
 
 

System free icon 

 
 

»Obdelovalec« je vsaka fizična ali pravna oseba, javni organ, podjetje, organizacija, podjetje. Obdelovalci obdelujejo osebne podatke v imenu obdelovalca, obdelava, ki jo izvajajo obdelovalci, pa je urejena s pogodbo z obdelovalcem ali drugim pravnim aktom. 

 
 
 
 

Shape

Description automatically generated with low confidence 

 
 

»Podatki« ali »osebni podatki« se nanašajo na vse podatke fizičnih oseb, torej tiste, ki se nanašajo na posameznika, katerega identiteta je bila ali se lahko ugotovi. Osebni podatki so na primer ime in priimek, naslov fizične osebe, elektronski naslov, zdravstveni podatki, identifikacijska številka državljana, podatki o plačah, bančni računi, podatki o lokaciji, biometrični podatki (npr. prstni odtis), številka potnega lista, osebna številka osebne izkaznice, itd. Osebni podatki se ne štejejo za uradne podatke ali tiste, ki se nanašajo na pravne osebe. Tako na primer osebna identifikacijska številka pravne osebe, ime pravne osebe, poštni naslov pravne osebe, splošna e-pošta pravne osebe, finančni podatki pravne osebe, podatki o pokojnikih in pod., se ne bodo šteli za osebne podatke. 

 
 
 
 

Shape

Description automatically generated with low confidence 

 
 

Predpis/i” se nanaša na 1) Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. Aprila 2016. o zaščiti posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostem gibanju takšnih podatkov  

in razveljavitvi Direktive 95/46/ES (»GDPR«) in/ali 2) Zakona o informacijskem pooblaščencu, Uradni list RS, št. 113/2005, 51/2007-ZUstS-A, 14/2010 Odl.US: U-I-303 / 08-9 i / ali Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo in/ali Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ-F (Uradni list RS, št. 7/18 z dne 7. 2. 2018) in/ali Zakona o inšpekcijskem nadzoru, Uradni list št. 56/2002, 26/2007, 40/2014 i/ali Zakona o varstvu osebnih podatkov s področja obravnave kaznivih dejanj in/ali Zakona o splošnem upravnem postopku ali Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku - ZUP-H (Ur. Glasnik RS, št. 82/13 z dne 8. 10. 2013) (»Zakon(i)«). Opozoriti moramo, da ti zakoni zagotovo niso edini, ki veljajo in so v veljavi le v Republiki Sloveniji. 

 
 
 
 

Personal data 

 
 

»Upravitelj obdelave« je fizična ali pravna oseba, javni organ, podjetje, organizacija, podjetje, ki obdeluje podatke anketirancev. Upravitelj obdelave  med drugim določa načine, namene in roke obdelave. 

 
 
 
 

Shape

Description automatically generated with low confidence 

 
 

"Privolitev" ali "Soglasnost" se nanaša na vaše nedvoumno soglasje za obdelavo podatkov. Fizična oseba, starejša od 16 let, lahko samostojno poda privolitev za obdelavo podatkov, vse v zvezi z uporabo internetnih storitev. Otroci, mlajši od 16 let, lahko uporabljajo določene spletne storitve, za katere je treba posredovati osebne podatke le s soglasjem staršev ali zakonitih skrbnikov. Privolitev nosilca starševske odgovornosti ni potrebna »v okviru preventivnih ali svetovalnih storitev, ki se nudijo neposredno otroku«. Privolitev je le ena od pravnih podlag za obdelavo podatkov, zato se podatki lahko obdelujejo tudi na drugih pravnih osnovah. 

 

 

 1. Vloga DPO v obdelavi Vaših podatkov 

 

Skupni upravljavci osebnih podatkov zbirajo osebne podatke na način, določen v razdelku Katere podatke zbiramo in kako? ARENA SPORT in Partnerji imata sklenjen Sporazum med Skupnimi upravljavci obdelave, ki ureja njihove obveznosti in odgovornosti glede skladnosti z veljavnimi predpisi. Navedena pogodba o obdelavi in ​​souporabi podatkov posebej ureja obveznosti glede souporabe podatkov, vzdrževanja tehničnih, varnostnih in organizacijskih ukrepov, uveljavljanja pravic Anketiranca, na katerega se podatki nanašajo, in izpolnjevanja njegovih obveznosti, da temu Anketirancu posreduje informacije. 

 

ARENA SPORT je imenovala pooblaščenca za varstvo podatkov (Data Protection Officer) (»DPO«). Na DPO se lahko obrnete glede kakršnih koli vprašanj v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, kot tudi v primeru nejasnosti glede vaših pravic. 

 

 
 
 
 
 
 

Pooblaščena oseba za varstvo vaših podatkov: 

                                                         

 
 
 
 

Nenad Mijatović 

Ljubljana, Šlandrova ulica 4B, 1231 Ljubljana-Ćrnuče 

 

 

V primeru, da se Pooblaščeni osebi za varstvo podatkov obračate pisno ali po pošti, navedite, da je dopis (pismo) za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, pri čemer navedite ˝n/r Pooblaščeni osebi za varstvo podatkov˝. 

 1. Katere podatke zbiramo, za kakšen namen in na podlagi katerih predpisov? 

 

 

Podatke o vas lahko zbiramo in prejemamo na različne načine: 

 

 1. Podatki, ki nam jih posredujete z uporabo storitve (na primer pri ustvarjanju računa na Platformi); 

 1. Podatki, ki jih želite deliti z nami, ko nas kontaktirate prek deskhr@bloombergadria.com ali contact@bloomberadria.com; 

 1. podatke, ki jih zbiramo s piškotki v skladu z našo Politiko piškotkov; 

(iv) Podatki, ki nam jih pustite, če želite prejemati novice o naših ponudbah, novih storitvah, dogodkih, ki jih organiziramo. 

 

Obdelava vaših podatkov je omejena na tisto, kar je potrebno za namene, za katere se podatki zbirajo. 

 

Najpomembnejše podatke, ki jih zbiramo kot Skupni upravljavci obdelave, si lahko ogledate spodaj v tabeli. V spodnji tabeli smo za vas navedli namene obdelave ter pravno podlago za obdelavo podatkov in obdobja hrambe teh podatkov. 

Page Break 

 

 
 
 
 
 
 

PODATKI, KI JIH ZBIRAMO 

A close up of a logo

Description automatically generated 

 
 
 
 

NAMEN 

A close up of a logo

Description automatically generated 

 
 
 
 

PRAVNA PODLAGA 

A close up of a logo

Description automatically generated 

 
 
 
 

ROK HRAMBE 

A close up of a logo

Description automatically generated 

 
 
 
 

Podatek, o tem, katera regija vas zanima 

 

 
 

Dostop do določenega dela Platforme z vsebino, ki Vas zanima. 

 
 

Obdelava je potrebna da bi Skupni upravljavci obdelave izpolnili obveznosti iz Pogodbe in zagotovili dostop do ustreznega dela platforme. Obdelava je potrebna tudi za izpolnjevanje zahtev Anketiranca. 

 
 

Med Vašim obiskom Platforme 

 
 
 
 

Podatki, potrebni za nastavitev Uporabniškega računa 

 

E-poštni naslov in geslo, ID uporabnika, ki vam ga dodelimo, podatki o regiji, iz katere dostopate do vsebin 

 
 

Ko ustvarite Uporabniški račun, lahko nastavite svoje podatke na Platformi v skladu s Pogoji uporabe. 

 
 

Obdelava je potrebna za sklenitev Pogodbe v skladu s Pogoji uporabe v delu, ki ureja vprašanje registracije in naročnine. 

 

 

 
 

Podatke hranimo, dokler ne izbrišemo Vašega Uporabniškega profila. 

 

Če deaktivirate svoj račun, podatke hranimo še 30 dni po deaktivaciji Uporabniškega računa, nato pa bomo vse podatke izbrisali. 

 
 
 
 

Finančni podatki 

 

Ime in priimek fizične osebe, ki izvaja plačilo, naslov, številka računa in drugi podatki o plačilnih karticah, podatki o neizvršenih plačilih (če obstajajo. Fizična oseba, ki izvede plačilo, ni nujno, da je Registrirani uporabnik in je možno da se zgoraj navedeni podatki zbirajo tretji osebi, ki opravi plačilo v imenu Registriranega uporabnika. 

 

 
 

Podatke zbiramo ob prijavi na določen model naročnine v skladu s Pogoji uporabe in jih dodatno uporabljamo pri avtomatskem podaljšanju naročnine (če je to primerno). Če plačilo, skladno s Pogoji uporabe in izbranim naročniškim modelom, ni izvedeno, zbiramo podatke o zgoraj navedenem, z namenom, da stopimo v stik z Uporabnikom in zagotovimo druge načine plačila. 

 
 

Obdelava je potrebna, da Registrirani uporabnik izpolni svoje obveznosti iz Pogodbe v zvezi z izbranim Naročniškim modelom. 

 
 

Podatki se hranijo v času trajanja Pogodbe. Upoštevajte, da bo v določenih primerih, ki jih predpisujejo posebni predpisi, potrebno daljše shranjevanje podatkov. Podatke o računu bomo na primer hranili 12 let, kar je potrebno za izpolnjevanje vseh naših obveznosti. 

 
 
 
 

Dodatni podatki 
 
oziroma podatki, ki ste jih odločili podeliti z nami. 

 
 

Če nam pošljete povpraševanje na deskhr@bloombergadria.com ali contact@bloomberadria.com ali kako drugače zahtevate podporo, bomo zbirali podatke, ki jih želite deliti z nami. 

 
 

Obdelava podatkov je v tem primeru nujna za zagotavljanje Storitve v celoti ali delno ali iz razloga, da obdelava temelji na vaši privolitvi (vse odvisno od tega, kaj velja v posameznem primeru). 

 
 

Če obdelava temelji na vaši privolitvi, hranimo podatke do preklica vaše privolitve ali za obdobje enega leta, odvisno od tega, kateri datum nastopi prej. V primeru, da moramo podatke hraniti za uvedbo sodnega postopka ali če to od nas zahtevajo pristojni državni organi, podatkov ne bomo izbrisali in bo izbris ustavljen, roki hrambe pa bodo drugačni od zgoraj navedenih. 

 
 
 
 

Podatki, potrebni za identifikacijo pri uveljavljanju pravic anketirancev, katerih podatki se obdelujejo 

 
 

Omogočanje Anketirancem, na katere se nanašajo osebni podatki, uveljavljanje njihovih pravic v skladu s to Politiko zasebnosti, kot je opredeljeno v razdelku Vaše pravice. 

 
 

Obdelava je potrebna za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za Skupne upravljavce obdelave. 

 
 

V skladu z zakonskimi roki najmanj 5 let od reševanja zahteve. 

 
 
 
 

E-poštni naslov za namen pošiljanja in prejemanja Newslettera 

 

Če se odločite, da se naročite na naš Newslettera, bomo uporabili vaš e-poštni naslov. 

 
 

Newsletter nam omogoča, da vas obveščamo o novih funkcionalnostih storitve, novih informacijah, dogodkih, ki jih organiziramo, ter drugih pomembnih novicah. 

 
 

Obdelava temelji na vašem soglasju. Imate pravico, da kadar koli prekličete privolitev, brez poseganja v zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred takšnim umikom. Lahko se odjavite od prejemanja našega Newsletter-ja. 

Če se želite odjaviti, preprosto sledite navodilom na koncu vsakega Newsletter-ja, ki ga prejmete. 

V primeru, da ste naš Registrirani uporabnik, vam lahko pošljemo Newsletter na podlagi legitimnega interesa. V slednjem primeru lahko vedno ugovarjate obdelavi na koncu vsakega Newsletter-ja kot del disclaimera. 

 

 
 

V ta namen lahko uporabimo vaš e-poštni naslov, dokler ne prekličete svojega soglasja ali dokler ne ugovarjate obdelavi. 

 
 
 
 

E-poštni naslov za dogodke Bloomberg Adria 

 

Če ste registriran uporabnik, ki želite prejemati obvestila o konferencah in dogodkih Bloomberg Adria, ki jih organiziramo, bomo v ta namen uporabili vaš e-poštni naslov. 

 
 

V okviru storitve organiziramo konference in dogodke za Registrirane uporabnike v skladu s Pogoji uporabe. Če želite, da vam pošiljamo obvestila in najave konferenc in dogodkov Bloomberg Adria, bomo vaše podatke uporabili za navedeni namen. 

 
 

Obdelava temelji na vašem soglasju. Imate pravico, da kadar koli prekličete privolitev, brez poseganja v zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred takšnim umikom. Od prejemanja teh informacij se lahko odjavite tako, da pošljete e-pošto na dpo@bloombergadria.com. 

Obdelava v primeru pravnih oseb, uglednih javnih osebnosti in/ali influencerjev in/ali v primeru, da ste že naš potrošnik, lahko temelji tudi na legitimnem interesu. 

 
 

V ta namen lahko uporabimo vaš e-poštni naslov, dokler ne prekličete svojega soglasja ali dokler ne ugovarjate obdelavi. 

 
 
 
 

Podatki, ki jih zbiramo, ko se prijavite za sodelovanje na dogodku ali konferenci Bloomberg Adria, ki jo organiziramo 

 

Elektronski naslov, ime, priimek, fotografija, pregled dogodka  

 
 

V okviru storitve organiziramo konference in dogodke za Registrirane uporabnike v skladu s Pogoji uporabe. 

 
 

Obdelava teh podatkov je potrebna za opravljanje storitev (izvrševanje Pogodbe).  

 
 

Podatke hranimo 2 leti po koncu dogodka ali konference. 

 
 
 
 

Ime in priimek, naslov za dostavo tiskane izdaje Bloomberg Adria Businessweek. 

 
 

Zagotavljanje storitve uporabnikom, ki so se naročili na naročniški model, ki vključuje pošiljanje tiskane izdaje revije Bloomberg Adria Businessweek, v skladu s Pogoji uporabe. 

 
 

Obdelava teh podatkov je nujna za opravljanje Storitve (izpolnitev Pogodbe). 

 
 

Podatke v ta namen obdelujemo, dokler se ne odjavite od naročniškega modela, kar vključuje pošiljanje tiskane izdaje Bloomberg Adria Businessweek. 

 
 
 
 

Ime in priimek ali psevdonim, e-poštni naslov, IP naslov, vse informacije, ki jih želite deliti z nami kot del Vašega komentarja o Vsebini, čas in datum puščanja komentarja. 

 
 

Da bi bile vsebine čim bolj zanimive in posebne, smo vam v skladu s pravili, ki smo jih predpisali v Pogojih uporabe, omogočili, da svoje mnenje o številnih temah delite s komentarji na vsebino. 

 
 

Obdelava teh podatkov je nujna za opravljanje Storitve (izpolnitev Pogodbe). 

 

Obdelava je potrebna tudi za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti. 

 

Prav tako obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu, da se preprečijo kršitve obveznosti iz razdelka Vsebina obiskovalca v naših Pogojih uporabe. 

 

 
 

Določene podatke o vas (vključno z vašim IP naslovom) hranimo 30 dni po prenehanju storitve. V določenih primerih je mogoče podatke hraniti dlje, še posebej, če je bil postopek uveden pred pristojnimi organi ali so zahtevali, da se podatki o vas posredujejo v okviru preiskave ali drugega pravnega dejanja ali postopka. 

 

Besedilo komentarja ostane v arhivu novic ohranjeno toliko kot sama novica, torej skupaj z besedilom novice. 

 
 
 
 

Datum registracije na Platformi, izbrani Naročniški model, odjava iz Naročniškega modela, podatki o brskalniku, prek katerega ste dostopali do Platforme, podatki o napravi, prek katere ste dostopali do Platforme, podatki o širši lokaciji, s katere ste dostopali do Platforme, dejavnosti na Platformi. 

 
 

Uporabljamo Cookiebot, da anketirancem omogočimo izbiro piškotkov. Uporabljamo ga tudi za statistične analize, analizo gibanja anketirancev na Platformi, vse za zagotavljanje pričakovane storitve, pa tudi za izboljšanje naših storitev. Informacije, ki jih preko piškotkov prejmemo od ponudnika storitve Cookiebot, nam omogočajo boljše razumevanje vedenja vsakega posameznika (anketiranca) in njegovih potreb. Za več informacij o tem, katere piškotke uporabljamo in katere informacije uporablja Cookiebot, obiščite našo Politiko piškotkov. Za več informacij o praksah Cookiebot in podatkih, zbranih prek tega ponudnika, jih lahko dobite tukaj. Če želite onemogočiti sledenje piškotkom, obiščite našo Politiko o piškotkih. 

 
 

Soglasnost za uporabo piškotkov dajete prek pojavnega okna, ki se prikaže, ko Obiskovalec prvič dostopa do Platforme. Pojavno okno vsebuje informacije o uporabi piškotkov in omogoča uporabniku, da poda privolitev v zvezi z določenimi kategorijami piškotkov. Za več informacij o uporabi piškotkov preberite našo Politiko piškotkov. Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki je bila pred umikom. Za več podrobnosti o preklicu privolitve preberite našo Politiko piškotkov. 

 
 

Kot je navedeno v Politiki piškotkov. Oglejte si seznam piškotkov, ki jih uporabljamo. Dokaz o preklicu privolitve se hrani najmanj 5 let od preklica. 

 
 
 
 

Informacije, ki jih želite deliti z nami prek družbenih omrežij (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) 

 
 

Zbiramo podatke o vaši uporabniški izkušnji, kritike in/ali predloge v zvezi s Platformo, vsebino in/ali storitvami z namenom izboljšanja naše Platforme in Storitev. 

 
 

Obdelava podatkov je bodisi potrebna za zagotavljanje storitev in njihovo izboljšanje, ali pa se obdelava temelji na privolitvi. 

 
 

Če obdelava temelji na vaši privolitvi, podatke hranimo do preklica vaše privolitve. V primeru, da je treba opraviti storitve, bomo vaše podatke shranili v skladu z veljavnimi predpisi. 

 

 

 1. Česa ne počnemo? 

 

Ne analiziramo nobene posebne kategorije podatkov (vključno z rasnim ali etničnim poreklom, političnimi mnenji, verskimi ali filozofskimi prepričanji, članstvom v sindikatu, genetskimi ali biometričnimi podatki, zdravstvenimi podatki, podatki o spolnem življenju ali spolni usmerjenosti), temveč funkcionalnost, ki jo zagotavlja. Platforme niso namenjene obdelavi tovrstnih osebnih podatkov. Če pa se odločite, da nam posredujete takšne podatke, se bo štelo, da ste nam jih posredovali, da ste seznanjeni, da bodo obdelani. V določenih primerih, ko nam posredujete takšne podatke, jih lahko na vašo zahtevo tudi obdelamo. 

 

Poudariti moramo, da nikoli ne bomo: 

 

• prodati kakršne koli svoje osebne podatke ali podatke, 

• razkriti zgornje informacije tretjim osebam, ki niso navedene v razdelku S kom delimo vaše podatke?, 

• Obdelovali vaše podatke na kakršen koli način, ki ni določen v tej Politiki zasebnosti. 

 

 

 1. Varnost podatkov 

 

 

Za zagotovitev ustrezne ravni varnosti osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, izvajamo administrativne, tehnične, varnostne, organizacijske in druge ukrepe. Po oceni, ali je ukrep ustrezen in kakšna stopnja varnosti je ustrezna, upoštevamo kategorije osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, naravo dejavnosti obdelave, ki jih izvajamo, in zlasti tveganja, ki ste jim izpostavljeni z našimi dejavnostmi obdelave. Vse našteto ni edino, kar nam je pomembno, ko se odločamo, katere zaščitne ukrepe bomo sprejeli. 

 

Nekateri ukrepi, ki jih uporabljamo, vključujejo nadzor dostopa, razvrščanje informacij (in ravnanje), zaščito celovitosti in zaupnosti, varnostno kopiranje podatkov, požarne zidove, šifriranje podatkov in druge ustrezne ukrepe. Naša varnostna ekipa se redno udeležuje dodatnih izobraževanj in svoje znanje izpopolnjuje na druge načine. Vsi naši zaposleni oziroma zaposleni pri naših pogodbenih partnerjih se nenehno udeležujejo izobraževanj, da bi razumeli svoje obveznosti, pa tudi pomen zaupnosti in varovanja vaših osebnih podatkov. 

 

Nenazadnje imamo s pogodbenimi partnerji sklenjene ustrezne Pogodbe o obdelavi in ​​izmenjavi podatkov ter nenehno delamo na reviziji oziroma preverjanju njihove skladnosti z veljavnimi predpisi. Med inšpekcijskim pregledom se preverjajo tudi varnostni standardi, da so podatki anketirancev vedno varni. 

 

 1. S kom delimo Vaše podatke?  

 

 

Kot je navedeno v 5. delu Varnost podatkov, uporabljamo storitve zunanjih ponudnikov storitev ali Izvajalcev obdelave. Pri sklenitvi Pogodbe o obdelavi in ​​izmenjavi podatkov preverjamo njihove podatke, skladnost, pa tudi, katere podatke si delimo med nami in našimi Partnerji med izvajanjem tega Pogodbenega razmerja.  

 

Vsi podatki, za katere ugotovimo, da so bili obdelani ali obdelani zunaj sistema Skupnih upravljavcev obdelave, bodo zabeleženi in o takšni obdelavi Vam bomo posredovali informacije. Za evidenco dejavnosti obdelave lahko vedno zaprosite našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Vzpostavili smo stroge postopke skrbnega pregleda. 

Page BreakSpodaj si lahko ogledate, kdo so naši izvajalci, s katerimi delimo vaše podatke: 

 
 
 
 
 
 

 

IZVAJALEC OBDELAVE 

A close up of a logo

Description automatically generated 

 

 

 

 
 
 
 

VLOGA 

A close up of a logo

Description automatically generated 

 

 
 
 
 

SEDEŽ 

A close up of a logo

Description automatically generated 

 
 
 
 

Cubes doo Beograd 

 
 

Ponudnik storitve web developmenta i hostinga 

 
 

Srbija 

 
 
 
 

Stripe Payments Europe, Ltd. 

 
 

Obdelava vplačil 

 
 

Irska 

 
 
 
 

Red View Media d.o.o. 

 
 

Storitev digitalnega marketinga 

 
 

Hrvaška 

 
 
 
 

The Rocket Science Group, LLC (MailChimp) 

 
 

Email storitve, bazirane na Cloud tehnologiji 

 
 

Združene države Amerika 

 
 
 
 

Deloitte d.o.o. 

 
 

Računovodske storitve 

 
 

Hrvaška 

 
 
 
 

ARENA NEWS CHANNELS DOO BEOGRAD 

 
 

Upravljanje komentarjev na Platformi 

 
 

Srbija 

 
 
 
 

Telko Grup DOOEL Prilep 

 
 

Upravljanje komentarjev na Platformi 

 
 

Severna Makedonija 

 
 
 
 

Arena Sport BH d.o.o. 

 
 

Upravljanje komentarjev na Platformi 

 
 

Bosna in Hercegovina 

 
 
 
 

Arena sport d.o.o. 

 
 

Upravljanje komentarjev na Platformi 

 
 

Slovenija 

 

 

 

 1. Mednarodni prenos Podatkov  

 

Ker Skupni upravljavci obdelave sodelujejo z drugimi podjetji in organizacijami, to pomeni, da včasih delimo vaše osebne podatke, vendar z uporabo varnih sistemov IT. Ko to počnemo, se podatki prenesejo na strežnike, ki se nahajajo v EU ali v državi, ki zagotavlja ustrezno raven zaščite, vse v skladu z zakonodajo EU. 

 

V nekaterih primerih lahko naši pogodbeni partnerji, ki zagotavljajo storitve v imenu ali za Skupne upravljavce obdelave, vaše podatke obdelujejo zunaj Evropske unije. Vendar pa Pogodbe, ki jih sklenemo s takšnimi subjekti, kot smo že omenili, jih obvezujejo, da bodo vaše podatke obravnavali z uporabo posebnih varnostnih ukrepov v skladu z veljavnimi predpisi v državah članicah Evropske unije. V primeru prenosa podatkov v Združene države bomo prosili za vaše dovoljenje glede na posledice sodbe "Schrems II" in razglasitev zasebnostnega ščita za neveljavno. Prav tako, če ima naš pogodbeni partner sedež v ZDA, bomo pregledali obstoječe Pogodbe, če jih pogodbeni partner že ni pregledal ter preverili varnostne standarde, ki jih zagotavlja naš partner, da zagotovimo zaščito vseh naših anketirancev z najnovejšimi odobrenimi standardi, katere predlagajo pristojne institucije. 

 

Nameni, za katere podatke delimo z našimi zaupanja vrednimi Partnerji, so na primer potrebe trženja, vzdrževanja Platforme, oglaševanja, obdelave plačil, dostave (dostave) in drugih storitev znotraj in zunaj upravljavcev skupne obdelave. Ti ponudniki storitev so v skladu z ustreznimi pogodbami zavezani, da bodo podatke, ki so jim zaupani, uporabljali le v skladu z našimi smernicami in izključno za namen, ki smo ga strogo določili. Prav tako jih zavezujemo, da bodo vaše podatke ustrezno zaščitili in jih obravnavali kot poslovno skrivnost. 

 

Če želite več informacij o teh zaščitnih ukrepih, nas lahko kontaktirate na  dpo@bloombergadria.com. 

 

 

 1. Vaše pravice 

 

 

Glede na to, da je transparentnost eno od naših osnovnih načel, imajo vsi naši anketiranci določene pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki se o njih obdelujejo. Anketiranci lahko uveljavljajo vse svoje pravice tako, da se obrnejo na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na dpo@bloomberadria.com . 

 

Seveda, če menite, da so nekatere vaše pravice kršene, se lahko vedno obrnete na nadzorni organ. Več o pravicah si preberite spodaj. 

 

Log in free icon 

Pravica dostopa 

  

 

Imate pravico, da nas kontaktirate in nas vprašate, katere podatke imamo o vas. Tako nas lahko vprašate, katere vaše osebne podatke uporabljamo, in lahko tudi zahtevate dostop do teh osebnih podatkov. Imate pravico izvedeti namen obdelave, katere kategorije vaših osebnih podatkov hranimo, organe ali kategorije organov, s katerimi delimo vaše osebne podatke, rok hrambe, kot tudi vir podatkov v primeru ko se podatki zbirajo posredno. 

 

Svojo zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov dpo@bloomberadria.com. 

 

Zahtevane podatke vam bomo posredovali najkasneje v 30 dneh od dneva prejema zahteve. Kadar je iskanje ali pridobivanje informacij posebej zapleteno ali upravičeno traja več kot 30 dni, se lahko ta rok podaljša za nadaljnjih 60 dni. Vendar to velja le v izjemnih okoliščinah in vas bomo obveščali o morebitnih zamudah ali razlogih za zamude med postopkom. 

 

Ta pravica je omejena. Če se z vašo zahtevo ne strinjamo, vas bomo v 30 dneh obvestili o razlogih za zavrnitev zahteve ter o pravici do vložitve pritožbe na Nadzorni organ. 

 

 

 

 

Choice 

Pravica do popravkov in dopolnitev 

 

 

Če menite, da so podatki, ki smo jih zbrali o vas, napačni, imate pravico zahtevati njihov popravek. 

 

Od trenutka, ko nas obvestite o netočnih in/ali nepopolnih podatkih, bomo napako odpravili v 30 dneh in vas kot toženega ali vlagatelja obvestili o popravkih. Svojo zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov dpo@bloomberadria.com.  

 

 

Restricted area free icon 

Pravica do omejitve obdelave 

 

 

V določenih situacijah imate možnost omejiti dostop do svojih podatkov, nam in/ali tretjim osebam, v določenih procesih ali v celoti. Ta možnost vam je na voljo v primeru, da oporekate točnosti podatkov v obdobju, v katerem lahko preverimo točnost, menite, da podatkov ne potrebujemo več za določen namen obdelave, ali ste vložili pritožbo pri Nadzorni organ. 

 

 

Report 

Pravica do ugovora 

 

 

Ko nekatere vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa, imate pravico kadar koli ugovarjati v zvezi z načinom, na katerega upravljamo vaše podatke, ali v zvezi z načinom obdelave vaših podatkov. Poleg tega lahko kadar koli ugovarjate obdelavi vaših podatkov v primeru neposrednega trženja, zlasti v primeru, ko obdelava vključuje profiliranje v obsegu, ki je povezan z omenjenim neposrednim trženjem. 

 

Transfer free icon 

 

Pravica do umika privolitve 

 

 

Če je pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov privolitev, lahko privolitev kadar koli prekličete. Svojo privolitev lahko prekličete tako, da pošljete e-pošto na dpo@bloomberadria.com. V zvezi s privolitvijo, ki jo podate prek pojavnega okna, jo lahko prekličete tako, da v pojavnem oknu ponovno prilagodite nastavitve piškotkov, za katere smo zahtevali vaše soglasje. 

 

Upoštevajte, da preklic privolitve ne bo vplival na zakonitost obdelave podatkov na podlagi privolitve, podane pred njenim umikom. 

 

A close up of a logo

Description automatically generated 

Pravica do prenosljivosti podatkov 

 

 

Če ste nam predhodno posredovali osebne podatke, imate pravico, da te podatke prejmete nazaj v strukturirani, splošno uporabljeni in elektronsko berljivi obliki ter imate pravico, da svoje podatke prenesete drugemu upravljavcu obdelave brez vmešavanja vodje obdelave, na katerega podatki so bili posredovani naslednji pogoji: 

 

• obdelava poteka samodejno, 

• obdelava temelji na vašem soglasju ali na podlagi Pogodbe z Vami. 

 

A close up of a logo

Description automatically generated 

Pravica do izbrisa (Pravica do pozabe) 

 

 

Imate pravico ustaviti obdelavo ali zahtevati izbris vaših osebnih podatkov. Upoštevajte, da če potrebujemo vaše osebne podatke za izpolnitev pogodbene obveznosti do vas, Skupni upravljavci obdelave ne bodo več mogli izvajati takšnih pogodbenih obveznosti. Tudi, če so vaši osebni podatki potrebni za izpolnitev določenih zakonskih obveznosti (npr. davčnih obveznosti), vaše zahteve morda ne bo mogoče izpolniti. Najpogostejši primeri, v katerih lahko anketiranci zahtevajo in zahtevajo izbris podatkov, so: 

• osebni podatki niso več potrebni za dosego namena, za katerega so bili zbrani; 

• kot Anketiranec ste preklicali privolitev, na podlagi katere je bila obdelava opravljena; 

• nasprotujete obdelavi in ​​ni drugega močnejšega, pravnega interesa za obdelavo osebnih podatkov; 

• osebni podatki so bili obdelani nezakonito; oziroma 

• obdelava je potrebna za izbris podatkov v skladu z zakonom ali veljavnimi predpisi. 

 

Vendar pa moramo poudariti, da pravice ne boste mogli uveljavljati v primerih, ko je na primer obdelava obvezna: 

 

• zaradi izpolnjevanja pravne obveznosti; oz

• v primeru vložitve, uresničevanja ali zagovora pravnega zahtevka. 

 

Svojo zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov dpo@bloomberadria.com. 

 

 

 1. Spremembe Politike zasebnosti 

 

 

Glede na obveznosti, ki jih imamo in ki izhajajo iz veljavnih predpisov in/ali zaradi sprememb v naših poslovnih procesih, lahko kadarkoli revidiramo in posodobimo to Politiko zasebnosti. 

 

Trenutna različica politike zasebnosti bo vedno objavljena na platformi 

 

Posodobljena pravila bodo veljala od trenutka objave na Platformi. 

 

Če pride do bistvenih sprememb, ki bistveno vplivajo na obdelavo osebnih podatkov, bomo informacije nemudoma objavili na Platformi. 

 

Skupni upravljavci obdelave si pridržujejo pravico do razpolaganja z elektronskim naslovom registriranih uporabnikov za namen obveščanja o spremembah te politike, ki bodo bistveno vplivale na njihove pravice in obveznosti.   

 

DOWNLOAD DOCUMENT